مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

متخصص روانشناسی آنلاین

بر اساس مطالعات روانشناسی تلفنی آیا لازم است که زن و مرد درباره ی نیاز های جنسی خود با یکدیگر صحبت کنند ؟

در فرهنگ ما بسیار دیده شده است که زن و شوهر در مورد نیاز های جنسی خود و مسائل جنسی صحبت نمی کنند .