مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز

اثرات روانی طلاق بر کودکان و نوجوانان چیست؟

تاثیر طلاق بر فرزندان می تواند بسیار مخرب باشد هرچند این آسیب ها می تواند با آگاهی والدین کمتر شود