مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز

مشکلات هیجانی که ممکن است درگیر آن ها باشید!

هیجان واکنش عاطفی ارگانیسم در مقابل محرک های خارجی و احساسات درونی فرد است که شامل بعد فیزیولوژیکی، شناختی و علائم بیرونی بدن می شود.


اصول فرزند پروری که در دوران نوجوانی باید توجه کنید.

از بنیادی ترین عوامل که ضریب بالایی را به خود اختصاص می دهد خانواده است.


اثرات روانی طلاق بر کودکان و نوجوانان چیست؟

تاثیر طلاق بر فرزندان می تواند بسیار مخرب باشد هرچند این آسیب ها می تواند با آگاهی والدین کمتر شود