هیجان واکنش عاطفی ارگانیسم در مقابل محرک های خارجی و احساسات درونی فرد است که شامل بعد فیزیولوژیکی، شناختی و علائم بیرونی بدن می شود. هیجان دارای سه نوع مثبت که موجب خوشحالی می شود . هیجانات منفی که واکنش فرد در مقابل ناکامی ها، نگرانی ها، دلواپسی، غم، احساس گناه و پشیمانی خود را نشان می دهد و هیجانات بیمارگون که برخورد افراطی و غیر معقول در مقابل ناکامی ها است. در ادامه به مشکلات هیجانی اشاره می کنیم که برای بهبود کیفیت زندگی بهتر است که درمان شود.

خشم:

رابطه خشم، عصبانیت و پرخاشگری:

امروزه خشم و عصبانیت یکی از اصطلاحات رایج مردم در زندگی روزمره شده است. یعنی چیزی که در گذشته در هنگام اضطرار و مواجهه با خطر بروز می کرد امروزه به صورت رفتار عادی شده است. در واقع خشم احساس و هیجان طبیعی است که از به هم خوردن تعادل فرد در مواجهه با محرک های درونی یا تهدید های بیرونی حاصل شده و در صورت عدم کنترل تبدیل به رفتارهای واکنشی منفی مانند عصبانیت و پرخاشگری می شود. طبق نظر بهترین روانشناس پرخاشگری حالت برانگیختگی و کنترل نشده هیجانی است که طیف آن از خشونت های عاطفی و تنبیه بدنی می توان نام برد. در کنار موارد گفته شده خشونت های خاموش نیز وجود دارد که فرد با استفاده از آن ها سعی می کند به نوعی طرف مقابل را مورد سوء استفاده، فریب یا آزار روحی قرار دهد و بنابراین قرار نیست خشونت همیشه به شکل جار و جنجال ظاهر شود. گاه خشونت های عاطفی و خاموش مخرب تر و کشنده تر از خشونت های بارز هستند و آن چنان طرف را ترور می کنند که تاثیرش به مراتب عمیق تر و مخرب تر است.

پرخاشگری:

پرخاشگری رفتاری است که فرد با واکنش تند یا تحمیل عقاید خود به صورت تهاجمی و تهدید به دون توجه به حقوق و شخصیت فرد بروز می دهد و رفتار این افراد غیر قابل پیش بینی است.

 استرس:

بر اساس مطالعات مرکز مشاوره ازدواج استرس پاسخ فیزیولوژیکی به مانع، محرک، خواسته یا چالش است که سبب برانگیختگی قابلیت های شخص براب کنار آمدن با این محرک ها می گردد. درواقع استرس معرف یک مبارزه روانی درون ماست و به عبارت دیگر نوعی روانی نا متعادل و هیجانی است که فرد در برخورد با عوامل تهدید کننده و به هم خوردن تعادل تجربه می کند. وقتی استرس غیر قابل کنترل، آزاردهنده ، مستمر و مزمن می شود و زندگی فردی و اجتماعی شخص را مختل می کند نیازمند درمان خواهد بود. این تهدید کننده ها می تواند در قالب های مختلف مانند تهدید سلامتی، تهدید زندگی مشترک، تهدید موقعیت اجتماعی، تهدید شغلی ، تهدید ارزش ها و عقاید باشد. و همچنین ویژگی های فردی مانند سطح سازگاری، آستانه تحمل، سیستم عصبی، شرایط تربیتی، تجارب و ... و در حالت کلی توانایی های فرد در مقابله با محرک های درونی و بیرونی باشد. 

علل استرس چیست؟

مکان های استرس زا مانند محل کار نا مناسب، جاهای پر ازدحام و شلوغ، ترافیک و ... می تواند باشد. و همچنین شغل ای پر استرس زا که به خاطر حساسیت، پرخطر بودن، فضای فیزیکی و روانی نا مساعد ، یکنواختی و ناهمخوانی کار و درآمد فشار روانی شدیدی به فرد وارد می کند. و همچنین رسانه ها تبعات منفی از قبیل استرس و وابستگی را به همراه دارد و از موارد دیگر می توان به مسائل اقتصادی، عادات، ارزش ها و باورهای غلط و تتعارض ها تناقض ها از این نظر که زندگی هر چقدر پیچیده تر می شود، تعدد و تنوع تصمیم گیری ها بیشتر شده و درماندگی افراد در مقابل دوراهی ها او را از پای در می آورد. و این باعث ایجاد استرس زیادی در فرد می شود و این تعارض ها چه مثبت و چه منفی استرس زیادی را به همراه خواهد داشت.اشاره کرد

اضطراب:

طبق مطالعات مطب روانشناسی خانواده اضطراب نوعی حالت هیجانی ، برانگیختگی و نگرانی ناشی از ترس، تعارض و استرس به یک منبع نا مشخص و درونی و مبهم همراه با تعارض است و از کشمکش بین ناخودآگاه و خودآگاه ایجاد می شود. و فرد به وسیله آن در مقابل محرک ها و تهدید های غیر واقعی و نا مشخص احساس نا امنی کرده و به صورت یک نگرانی یا بی قراری بی دلیل او را ازار می دهد. اضطراب علائم شناختی، جسمی و روان شناختی را به همراه دارد و همچنین انواع مختلفی از اضطراب که شامل اضطراب فراگیر، گذر هراسی، هراس خاص و ... است که تشخیص آن باید از سوی فردی متخصص انجام شود و افراد عادی نمی توانند به خود برچسب اختلال خاصی را بزنند.

مواردی که گفتیم سه مورد از مشکلات هیجانی است که گستردگی زیادی دارد و برای این که دقیق بتوانید مشکل خود را حل کنید باید با انواع آن و درگیری شما با هرکددام از آن ها به درستی تشخیص داده شود. و نباید با چند نطلب ساده به روی خود برچسب بزنید بلکه باید این کار را از فردی متخصص در مراکز بخواهید که شما را در داشتن زندگی با کیفیت مطلوب راهنمایی کند و مدیریت آن ها را به شما آموزش دهد.