مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز تخصصی روانشناسی کشور

سرما خوردگی روانی چیست ؟

مارتین سلیگمن ، افسردگی را به عنوان سرما خوردگی روانی می شناسد و علت آن به خاطر شیوع فراوان این اختلال روانی است .