مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز خانواده درمانی

تاثیر اختلالات جنسی روی زندگی فرد چیست؟

اختلال عملکرد جنسی علاوه بر ایجاد تاثیرات روانی در فرد، دارای یک سری عواقب بالینی خاص می‌باشد. این تاثیرات را در 3 بخش مجزا مورد بررسی قرار خواهیم داد.