مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز روانشناسی ازدواج ایرانیان

ابعاد و ویژگیهای تشخیصی مهم در ازدواج چیست ؟

ابعاد تشخیصی به شما کمک می کند که از انتخاب آدم های مشکل افرین و نا مناسب اجتناب کنید و مانع از آن می شود که در گیر رابطه ی عاشقانه با فردی شوید که ظرفیت تعهد بلند مدت را ندارد .