مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز روانشناسی ازدواج تهرانی

روز جهانی پیشگیری از خودکشی

خودکشی در صورتی که موفقیت آمیز باشد ، عمل مهلکی است که نمایانگر میل فرد به مردن است .


فرد اسکیزویید به عنوان شریک زندگی چگونه خواهد بود ؟

فرد اسکیزویید همواره خود را در تنهایی نگه خواهد داشت و اگر قصد ایجاد رابطه ی عاطفی با فرد اسکیزویید را دارید و فکر می کنید که رابطه ی خوشایندی با او خواهید داشت ، بدون تردید بگوییم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد .