مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز روانشناسی ایرانیان

هدف ازدواج از دید روانشناسی چیست ؟

ازدواج یکی از تصمیم های مهم در زندگی هر فردی می باشد و هر فردی با انتخاب ازدواج هدفی را دنبال می کند و این اهداف نقش تعیین کننده در روند زندگی مشترک فرد دارد .