مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز روانشناسی تخصصی ایرانی

روز جهانی آگاهی از خود

یکی از برجسته ترین مشخصه های ذهن ما انسان ها این است که فهم بسیار اندکی از آن داریم ، هرگاه دچار از خود بی خبری باشیم معمولا به سرگردانی و آشفتگی مبتلا می شویم .