مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز سکس تراپی ایران

موانع ارتباطی زوجین در زندگی مشترک چیست ؟

برخی از رفتار ها در زندگی مشترک هستند که افراد آگاهانه و یا نا آگاهانه از آن استفاده می کنند ولی این رفتار ها در حقیقت به عنوان موانع ارتباطی هستند که صمیمیت را کاهش می دهد و زندگی مشترک را با مشکلاتی مواجه می کند .