مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز مشاوره خانواده تلفنی

داشتن حس بهتر با انتقاد پذیری !

فرض ما این است که اگر از ما انتقاد شود ، دچار احساس ناراحتی و عذاب می شویم ،