مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مراکز مشاورین

تفاوت های رابطه دوستی و رابطه ازدواجی چیست؟

بسیاری از جوانان فکر می کنند که زندگی مشترک در زمان ازدواج مانند زمان دوستی است


دلایل اساسی و خیالی برای ازدواج چیست؟

ازدواج پیوند مشترک زن و مردی است که تحت شرایط خاصی طبق قانون، شرع و عرف صورت می گیرد که به وسیله آن می توانند نیازهای جنسی، عاطفی و مادی خود را تامین کنند.