مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز انتخاب نو

آیا کندن پوست طبیعی است ؟

مشخصه ی اختلال خراشیدن یا کندن پوست ، کندن تکراری و اجباری پوست است