مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز تخصصی روانشناسان

برانگیزاننده های خشم در روابط بین فردی چیست و راه حل های آن

در روابط بین فردی عوامل بسیاری بر انگیزاننده خشم هستند و شناسایی این عوامل و یادگیری مقابله با آن بسیار مهم است.