مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز تخصصی سکس تراپی

4 نوع درمان مشکلات جنسی زوجین توسط مشاوران زوج درمانی

طبق نظر مشاوران زوج درمانی درمان مشکلات جنسی زوجین بر پایه  مفهوم واحد زناشویی یا زوج به عنوان هدف درمان استوار است .