مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز خوب روانشناسی

بد رفتاری های کلامی و جسمانی چه اثراتی به همراه دارد ؟

افرادی که در دوران کودکی از یکی از اعضای خانواده ی خود کتک می خورند و یا به روش های فیزیکی مانند حبس کردن در اتاق ، گرسنگی کشیدن و ..... و یا خانواده هایی که در آن ها اکثر مواقع خشم و جنگ و دعوا ، داد و فریاد ، نا سزا گفتن و ... رواج داشته است