مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز درمان با نوروفیدبک

مسائل و مشکلات کودکان دبستانی چیست ؟

زمانی که کودکان شروع به تحصیل می کنند تاثیر والدین نیز تغییراتی می کند اما باید این را به خاطر داشت که پدر و مادر همچنان نقش اصلی در فرزند خود دارند