مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز روانشناسی اینترنتی

مهارت های بر قراری ارتباط اجتماعی سالم و رهایی از احساس تنهایی

انسان موجودی است اجتماعی و به دلیل افزایش روز افزون نیاز ها ، روز به روز این ارتباط ها افزوده می شود .