مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز روانشناسی مشاوره

چگونه با در زمان حال بودن می توان استرس را کم کرد؟

یکی از ویژگی های اصلی استرس این است که توجه شما را می رباید و ان را بر منبع تهدید متمرکز می سازد.