مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز فوق تخصصی روانشناسی

انواع سرشت کودکان چیست ؟

رفتار های ذاتی و الگو های رفتاری خاصی وجود دارد که به آن ها سرشت می گوییم .


چگونه فرزندان می توانند زندگی شما را تغییر دهند ؟

والد بودن تمام جنبه های زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد .