مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز مشاوران تخصصی

دلایل عشق بی تناسب برخی زنان به مردان چیست؟

هیچ زنی بر اساس اتفاق گرفتار عشق بی تناسب نمی شود و در ادامه به ویژگی های زنانی می پردازیم که مهر بی تناسب دارند و محبت بیش از حد می کنند .