مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز مشاوره بهداشتی

افسردگی بعد از جدایی چیست و چه باید کرد ؟

زمانی که یک رابطه ی عاطفی به پایان می رسد ، فرد دچار مشکلات روحی و روانی خواهد شد .