مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز مشاوره تهرانی

فرد اسکیزوتایپال به عنوان شریک زندگی چگونه خواهد بود ؟

افراد اسکیزوتایپال از آن جایی که نسبت به طرد شدن بسیار حساس هستند ، بیشتر اوقات عمر خود را در تنهایی به سر می برند .