مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز مشاوره معروف

چه زمانی می توانیم بگوییم که کودکمان افسرده است ؟

علایم افسردگی در کودکان می تواند تحریک پذیری ، عصبانیت ، نوسانات خلقی و روحی و گریه ی زیاد باشد ،