مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مرکز کلینیک روانشناسی

روانشناسان برای درمان افسردگی چه کمکی در کلینیک روانشناسی انجام می دهند؟

درمان افسردگی بر خلاف باور عموم نیاز به مراجع جدی به یک روانشناس حرفه ای دارد.