مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوران آنلاین خوب

چگونه احساسات و خواسته های خود را به همسرمان بروز دهیم ؟

ابراز احساسات یعنی نخست تشخیص دادن و بعد بیان مناسب هیجانات .