مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوران خانوادگی تهران

رابطه خودخواهانه چگونه رابطه ای است؟

برخی از زوجین در رابطه شان از این گلایه می کنند که طرف مقابلشان گوش شنوایی ندارد و همواره به دنبال بحث است