مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوران خوب تهران

افکار وسواسی از نشانه های متداول اضطراب

اضطراب نوعی ناراحتی و بیمناکی است که گاهی اوقات نشانه های آزار دهنده و نا خوشایند بدنی دارد .


آموزش حل مشکلات زوجین در جهت بهبود روابط آن ها

در زوج درمانی و خانواده درمانی از شیوه های متعدد روانشناختی برای ارتباطات زوجین و بهیود آن ها استفاده می شود