مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره از راه دور

چرا غیبت می کنیم ؟

افراد برای ارتباط بر قرار کردن از راه های مختلفی استفاده می کنند که یکی از اساسی ترین آن ها ارتباط کلامی می باشد .