مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره برای ازدواج

اثرات روانی طلاق بر کودکان و نوجوانان چیست؟

تاثیر طلاق بر فرزندان می تواند بسیار مخرب باشد هرچند این آسیب ها می تواند با آگاهی والدین کمتر شود


از بین رفتن اعتماد ، اولین نتیجه خیانت همسران !

خیانت از مواردی است که عامل های متنوعی می تواند در ایجاد آن شرکت داشته باشد