مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره برای خانواده

چگونه خنده باعث سلامتی روانی می شود ؟

از خنده و شوخی برای سلامتی بهتر می توان استفاده کرد و به همین دلیل ما انسان ها باید خنده را بیشتر در زندگی خود راه دهیم