مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره تخصصی روانشناسی

احساسات منفی خود را با خاطره نویسی از ذهن خود بیرون کنید.

خاطره نویسی و خاطره گویی ، شکلی از درمان است و تخلیه هیجانی یکی از قوانین طبیعت است و می توان گفت که قسمتی از زندگی هر فردی را روزهای گذشته تشکیل می دهد