مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره تخصصی کودک

انواع سرشت کودکان چیست ؟

رفتار های ذاتی و الگو های رفتاری خاصی وجود دارد که به آن ها سرشت می گوییم .