مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره تلفنی تهران

الگوی روابط عاطفی در بزرگسالی چیست؟

اگر در طول زندگی کودک تا بلوغ تغییرات و تجربیات و وقایع اثر گذار رخ ندهد که به احتمال زیاد رخ می‌دهد،


رفتار های پیوند دهنده در روابط زوج چیست ؟

برخی از رفتار ها هستند که به عنوان پیونده دهنده در رابطه می باشند و می توانند زندگی مشترک را حفظ کنند