مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره تلفنی هوشمند

آیا بچه ها می توانند خود ارضایی داشته باشند ؟

سوالی که ذهن بسیاری از والدین را درگیر کرده است ، این است که خود ارضایی در کودکان می تواند وجود داشته باشد یا نه .