مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره تنهایی

آزار جنسی و ضربه ی عاطفی ناشی از آن چگونه است ؟

اگر که فردی در کودکی مورد مزاحمت جنسی قرار گرفته است و یا این که این آزار از سوی اعضای خانواده ، دوست ، یا مقامی مسئول و یا یک غریبه بوده است