مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره خانواده ایرانی

نقش جنسیت در رابطه ی زناشویی موفق چیست ؟

جنسیت در رابطه ی زناشویی نقش مهمی را ایفا می کند و می تواند در ایجاد رابطه ای بسیار غنی و مثبت تاثیر گذار باشد .