مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره خانواده ها خوب

چگونه از نارضایتی جنسی جلوگیری کنیم؟

بیشر زوج ها می‌توانند با وقفه‌های جنسی گاه به گاه کنار بیایند. خستگی، استرس، بیماری و فراز و نشیب های معمولی زندگی بر احساس و عملکرد جنسی شما اثر می گذارند.