مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره خانوادگی تلفنی

چرا زن و شوهر از یکدیگر دلزده می شوند ؟

دلزدگی زناشویی عشق و علاقه ای را که بین زن و شوهر وجود دارد را کمرنگ تر کرده و یا از بین می برد .