مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره روانشناسی ایران

چگونه جنس مخالف را سر شوق بیاوریم؟

در حالت کلی بر اساس مطالعات بهترین مشاور خانواده می توان گفت که مرد ها وقتی بر سر شوق می آیند که احساس کنند به آن ها نیاز است