مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاوره روانشناسی بالینی

زمانی که شریک زندگیتان اختلال شخصیت دارد .

بر اساس مطالعات انجام شده در حوزه بهداشت و سلامت روان برخی از اختلال های روانی هستند که به شدت زندگی خانواده و رابطه زوجین را تحت تاثیر قرار می دهد .