مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاورین ازدواج ایران

آثار رضایت جنسی همسران چیست؟

انگیزه و میل جنسی همانند سایر انگیزه های بنیادین ادمی بخش جدایی ناپذیر ماهیت زیستی، روانی و اجتماعی اوست