مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاورین روانشناسی ایران

با بچه پرخاشگر چه کنیم ؟

برخی از کودکان رفتار های عصبانی و پرخاشگر را از خود نشان می دهند که والدین نقش مهمی در کنترل و کمک به فرزندان خود دارند