مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور آنلاین

ضربه روحی ، استرس پس از سانحه یا PTSDچیست ؟

قبل از درمان این اختلال ، شناخت دقیق این اختلال ضروری است .


همسرانی که کودک مانده اند !

افرادی که بزرگ نشده اند و یا بالغشان هنوز شکل نگرفته برای ازدواج مناسب نیستند .