مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور تلفن

عشق وسواسی چیست و چگونه آن را تشخیص دهیم؟

افرادی که دچار وسواس وابستگی عاطفی هستند، هواره منتظر این هستند که فردی وارد زندگی شان بشود و آن ارتباط و زندگی سرشار از عشق باشد.