مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور حضوری

عملکرد مغز در هنگام عصبانیت چگونه است ؟

عصباینت همیشگی نیست و ما به طور ناگهانی از آرامش به عصبانیت نمی رسیم .