مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور خانوادگی ایرانیان

۱۰ دلیل و ایده ی اشتباه برای ازدواج !

بسیاری از جوانان برای ازدواج خود دلایلی دارند ، اما گاهی اوقات انسان به دلایل متفاوت و برای رهایی از بسیاری مسا‍‍‍‍ ئل و مشکلات زندگی خصوصی و خارج شدن از وضعیت تجرد دست به انتخاب فردی برای زندگی آینده اش می زند که این کار نمی تواند نجات بخش او باشد .


علل نا توانی در گفت و گو با همسر چیست ؟

تفاوت در شیوه ها که شامل خانوادگی ، جنسیتی و فرهنگی می باشد هر فردی دارای شیوه گفتگویی منحصر به خودش است