مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور روانشناس ایرانیان

خشونت خانوادگی چگونه ایجاد می شود ؟

اکثر افراد فکر می کنند که خشونت خانوادگی در زندگیشان و یا اطرافیانشان اتفاق نمی افتد