مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور روانشناس در ایران

نقش جنسیت در رابطه ی زناشویی موفق چیست ؟

جنسیت در رابطه ی زناشویی نقش مهمی را ایفا می کند و می تواند در ایجاد رابطه ای بسیار غنی و مثبت تاثیر گذار باشد .