مسیریابی با نقشه
تلفن پذیرش

مشاور قبل طلاق در شمال تهران

شخصیت سر سخت چگونه شکل می گیرد و زندگی مشترک با چنین فردی چگونه خواهد بود ؟

اختلال شخصیت وسواسی یا سر سخت مشغول جزییات و قوانین هستند